Onderstaand eerst een inleiding door de HCF, erna een van de bijlages van de brief van Groep Lentze/Jol aan gemeenteraadsleden; het zogenaamde Request for Proposal.  Bovengenoemde brief plaatsen we op verzoek nog niet.

Het originele document hebben we gedeeld met onze medesupporters van ADOfansite  Club achter de Duinen, dit ter verificatie van de echtheid van de documenten.

Een andere bijlage bij bovengenoemde brief betreft de biedingsbrief voor aankoop van het stadion. Deze kan je terugvinden in dit artikel op deze site.

Verder willen we benadrukken dat we betreffende documenten niet hebben ontvangen uit de hoek van groep Lentze/Jol.

 

Inleiding HCF

Onderstaande tekst is een “gestripte” versie van de “Request for Proposal” (RFP) beantwoording door het Haags Collectief (HHC). In onderstaande wordt uiteengezet wat hun plan is voor wat betreft overname van aandelen, de reorganisatie, herstructurering, voetbalvisie en de toekomstige strategieën.

Direct in het begin valt al op dat er gesproken wordt over een “Request for Proposal verkrijgen aandelen NV ADO Den Haag” document.

Enkele weken geleden heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen een supporters afvaardiging en de hoofdpersonen bij ADO Den Haag.

Aanwezigen bij dit gesprek waren o.a. Frans Steenis (Voorzitter RvC), Harm de Boer (Voorzitter HFC), Wilbert Stolte (STA) en Jeroen Reiziger (Herstructureringsdeskundige).  Door Jeroen Reiziger is uitdrukkelijk aangegeven dat er geen sprake was van een “Request for Proposal aanpak”.

Bij een dergelijke aanpak definieert een partij (in deze ADO Den Haag) voorafgaand een set van voorwaarden, eisen en spelregels waaraan iedere geïnteresseerde in meer of mindere mate moet voldoen. Op basis van de verschillende inzendingen wordt dan vervolgens bepaald wie de meest geschikte kandidaat kan zijn voor een volgende ronde. Dit resulteert uiteindelijk in de beste kandidaat, met het voor ADO Den Haag best mogelijke aanbod.

Hieronder staat, zoals aangegeven een “gestripte” versie, uiteengezet welke ideeën het Haags Collectief (HHC) had met ADO Den Haag. Om eventuele concurrenten van deze partij niet teveel in de kaart te spelen hebben we besloten om alleen de kernzaken op hoofdpunten hieronder te delen. Wij willen onder geen beding het lopende proces, waarbij inmiddels ook de Gemeente Den Haag en groep Lentze/Jol zijn betrokken, nadelig beïnvloeden of vertragen.

Het is ons doel om, in tegenstelling tot Ade zeer slechte communicatie vanuit ADO Den Haag , supporters inzicht te geven in de moeite die is gestoken, o.a. door het HHC (en misschien wel meerdere partijen/concurrenten), bij het verkrijgen van de aandelen. Wat keer op keer heeft geresulteerd in NUL voortgang vanuit de ADO Den Haag gelederen.

 

Request for Proposal – Groep Lentze/Jol

Let op: Op diverse punten in het document gebruiken we censuur om niet alle details prijs te geven of een eventueel proces te benadelen. Dit ziet er als volgt uit …. XXXXXXXXXX ….

 

Inleiding
Naar aanleiding van het telefonisch onderhoud van 29 juni 2021 met Jeroen Reiziger, doet Het Haags Collectief (HHC) deze notitie uitgaan, gebaseerd op de gestelde vragen in het document “Request for Proposal verkrijgen aandelen NV ADO Den Haag” d.d. 15 juni 2021. HHC heeft de afgelopen twee maanden drie keer overleg gevoerd met de directie van NV ADO Den Haag, waarvan bij de laatste bespreking (op 9 juni 2021) ook Jeroen Reiziger (HSD) aanwezig was.

Daarnaast heeft HHC een brief aan HSD gezonden op 2 juni 2021, alsmede een nadere email gezonden op 17 juni 2021. Naar al deze besprekingen en correspondentie wordt verwezen. HHC zal hieronder dan zo kort en bondig mogelijk haar zienswijze danwel standpunt weergeven.

Voetbalvisie 1e team
Het belangrijkste product van de N.V. Komend seizoen (uit sportief oogpunt: helaas) uitkomend in de Keuken Kampioen Divisie. HHC heeft niet als doelstelling dat ADO direct dient te promoveren naar de Eredivisie. De tijd in de Keuken Kampioen Divisie zal gebruikt dienen te worden om een gezond fundament te bouwen voor ADO. Gelijktijdig stelt HHC budget beschikbaar om (bijvoorbeeld in de transferperiode gedurende de winterstop) een aantal spelers aan te trekken om in het linker rijtje van de KKD mee te kunnen doen. Dit moet ook het streven zijn teneinde de bezoekersaantallen bij thuiswedstrijden (inkomsten) te waarborgen.

Jeugd
De jeugdopleiding en de scouting is van elementair belang om het eerste elftal voeding te geven en op termijn waarde op het veld te creëren. Er zal dan ook door HHC niet worden bezuinigd op de jeugdopleiding en de scouting, maar juist in geïnvesteerd worden.

Vrouwen
ADO Vrouwen dient (indien mogelijk) zo spoedig mogelijk volledig geïntegreerd te worden in NV ADO Den Haag. Het vrouwenteam is uiterst succesvol, zodat HHC graag ziet dat er geïnvesteerd wordt in de verdere op- en uitbouw van ADO Vrouwen. Vrouwenvoetbal in het algemeen heeft nog veel groeipotentie. Er is sprake van een positieve tendens, zodat er veel commerciële mogelijkheden zijn om inkomsten te genereren.

Commerciële visie

Focus op verhogen van inkomsten:

1) Sport = entertainment

Het ADO-stadion heeft op dit moment jaarlijks 4 evenementvergunningen, die de afgelopen jaren niet of nauwelijks zijn gebruikt. HHC heeft veel expertise op het gebied van grootschalige events. Het prachtige stadion met alle faciliteiten kan en moet veel intensiever worden gebruikt ten behoeve van de exploitatie van de NV.

2) Horeca

Het restaurant- en horecagedeelte moet meer gepromoot worden en intensiever worden ingezet, zowel voor de zakelijke markt als voor de bezoekers van de wedstrijden. Dit kan bijvoorbeeld door een Sports Lounge te creëren. Rondom thuiswedstrijden kan er veel meer gedaan worden om bezoekers langer vast te houden in het stadion en zodoende meer omzet te genereren. Elke wedstrijd moet een echt “uitje” worden, een feestje, naar Amerikaans model.

3) Kantorenverhuur

Er staan veel (kantoor)ruimtes leeg in het stadion complex. Daar moet als eerste verbetering in komen. HHC heeft veel expertise in huis om de stadionlocatie in alle opzichten optimaler en intensiever te gebruiken en te exploiteren.

Maatschappelijke betrokkenheid
HHC heeft geen specifieke visie op dit onderwerp en zal de huidige activiteiten continueren en daar waar nodig (mede in overleg met de Gemeente Den Haag) intensiveren. Prioriteit voor HHC voor de meest nabije toekomst zijn de aanzienlijke sportieve en financiële uitdagingen binnen N.V. ADO Den Haag!

Reorganisatie
De huidige organisatie is te groot en te duur. De afgelopen jaren hebben bewezen dat daarmee geen winstgevende exploitatie is ontstaan. Een duidelijk omlijnd reorganisatieplan is voor een buitenstaander in dit stadium niet zinvol te maken. De nieuwe aandeelhouder heeft te maken met een “going concern” situatie. Als uitgangspunt zal vooralsnog het memo van 8 juni 2021 van de directie van N.V. ADO Den Haag worden genomen. Vanuit de onderneming zelf (dagelijkse werkvloer) …. XXXXXXXXXXXXX ….

Vooralsnog lijkt de voorziening van € XXXXXXX wat aan de ruime kant. Er is echter geen specificatie of onderbouwing verstrekt. HHC gaat er echter vanuit dat het geen slag in de lucht is geweest, dus neemt HHC aan dat dit bedrag nodig is, en in ieder geval voldoende zal zijn om de noodzakelijke reorganisatie zo spoedig mogelijk uit te voeren.

Governance
Het governance model voor N.V. ADO Den Haag moet er als volgt zien: Er bestaan alleen nog maar gewone aandelen.

Het Bijzondere Aandeel en het Prioriteitsaandeel worden om niet geleverd aan de N.V. en vervolgens omgezet in twee gewone aandelen.

Het doel van de Stichting Toekomst ADO is tot op heden volkomen onduidelijk, dus deze kan het beste worden opgeheven.

HFC heeft natuurlijk wel een functie, maar deze dient beperkt te worden. De licentie van de KNVB dient door HFC overgedragen te worden aan de N.V. ADO Den Haag. De overeenkomst tussen HFC en N.V. ADO Den Haag d.d. 22 mei 1999 zal op de voet van artikel 18 van die overeenkomst met wederzijds goedvinden door partijen worden beëindigd en er zal een nieuwe, modernere versie worden opgesteld, waarbij de rol van HFC zal worden vastgelegd als cultuurbewaker van de club. Aangezien de supporters ook een onderdeel van die cultuur zijn en daar deel van uitmaken, lijkt het logisch om HFC een taak te geven en supporters (danwel delegaties daarvan) toegang te geven tot het lidmaatschap van de vereniging en aan dat lidmaatschap stemrecht en bepaalde voordelen/privileges te koppelen.

Raad van Commissarissen is een verplicht orgaan voor de KNVB en wordt idealiter beperkt tot 3 commissarissen.

De huidige directie en de Raad van Commissarissen dient af te treden. HHC wenst haar eigen bestuurders en commissarissen te selecteren en te benoemen. Indien HHC de exclusieve partij is waarmee deze zaak wordt gedaan, dient de huidige directeur te worden vervangen door een ad interim directeur van HHC.

Dit ook om (met het oog op het komende seizoen) reeds de lijnen uit te zetten en nieuwe verplichtingen aan te gaan in lijn met de plannen van HHC. Dat is noodzakelijk teneinde te voorkomen dat het komende seizoen al voor aanvang daarvan als verloren beschouwd moet worden voor ADO,

Supporters
Supporters zijn zeer belangrijke klanten voor de N.V. ADO Den Haag. Echter, in het verleden hebben deze supporters echter ook veel kwaad berokkend aan het imago van ADO Den Haag. Een supporter moet een supporter blijven. Zij zijn geen bestuurders en zij voelen per definitie een emotie bij ADO Den Haag. Die emotie ziet HHC graag terug op de tribunes, maar is geen goede basis om een BVO te besturen danwel daar een bepalende stem in te hebben. De stem van de supporters zal gehoord kunnen worden via HFC, zoals hiervoor uiteengezet.

Ook kan gedacht worden aan het formaliseren van een overleg orgaan, zodat directe communicatie ontstaat tussen de supporters en de bestuurders.

Daarnaast kunnen er initiatieven worden ontwikkeld om de supporters te belonen voor hun loyaliteit, met het model van Het Legioen van Feyenoord als voorbeeld. Dit kan en zal bijdragen aan (nog) betere betrekkingen met de supporters, hetgeen een win-win situatie oplevert.

De huidige financiële ondersteuning van de diverse supportersverenigingen zal worden gecontinueerd en daar waar nodig uitgebreid.

Gemeente Den Haag
De Gemeente Den Haag is en blijft een belangrijke partner voor N.V. ADO Den Haag. Daarnaast is de Gemeente eigenaar van het stadion. Binnen het kader van de WHOA kunnen bestaande overeenkomsten worden aangepast.

HHC meent dat de totale huurverplichtingen van NV ADO Den Haag aan de Gemeente fors dienen te worden verlaagd. Gezien de ruime vastgoedexpertise binnen HHC wenst HHC tezamen met de HSD met de Gemeente Den Haag te onderhandelen om tot een addendum op de bestaande huurovereenkomsten te komen, in ieder geval houdende:

a)   Verlaging van de huur naar marktconform niveau op basis van begroting ADO in de Keuken Kampioen Divisie;

b)   De mogelijkheid tot het verhogen van de onder a) genoemde huur indien ADO promoveert naar de Eredivisie;

c)   Herziening van de verdeling van onderhoudsverplichtingen in de respectieve huurovereenkomsten;

d)   Overeenkomen optie tot koop van het gehuurde ten behoeve van N.V. ADO Den Haag (ergo: dus alleen deze entiteit!) tegen een overeen te komen koopsom, waarbij overeengekomen zou kunnen worden dat verkoop van het stadion door N.V. ADO Den Haag in de toekomst uitsluitend kan plaatsvinden na voorafgaande goedkeuring van de Gemeente.

Op deze wijze blijft de Gemeente duurzaam verbonden aan ADO en blijft er over en weer betrokkenheid en communicatie bestaan. HHC beseft dat het overleg met de Gemeente wellicht meer tijd zal vergen, maar de Gemeente Den Haag zal tenminste op zeer korte termijn een raamvoorstel dienen te formuleren gebaseerd op de onder a) tot en met d) genoemde punten. Dit omdat de huidige huurverplichtingen een gezonde exploitatie van NV ADO Den Haag onmogelijk maakt.

Exit-strategie
Er is geen exit strategie.

Financieel
In het memorandum van 8 juni 2021 van de directie van ADO komt naar voren dat er behoefte bestaat aan een kapitaalinbreng van € 6.100.000 (pagina 10 van memorandum). Dat bedrag wordt door HHC beschikbaar gesteld en zal worden ingebracht in de vennootschap in de vorm van aandelenkapitaal.

Indien de voorziening “reorganisatie” in realiteit lager blijkt te zijn, kan dit geld besteed worden aan andere zaken die ADO ten goede komen.

Additionele kapitaalinjecties (indien noodzakelijk) zullen steeds door HHC beschikbaar worden gesteld in de vorm van aandelenkapitaal. Voor de eerste drie jaren begroot HHC de totale kapitaalbehoefte van ADO (dus inclusief de initiële kapitaalinbreng van € 6.100.000) op € 10.000.000. Dit laatste bedrag zal dan ook bij aanvang worden gestort in de nog op te richten juridische entiteit HHC (zie hierna onder: Goedkeuring KNVB overdracht aandelen).

Interimfinanciering (t/m eind augustus)
Aangegeven is dat er behoefte bestaat aan een interim-financiering van € 900.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de hierboven genoemde € 6.100.000. Er is geen specificatie van dat bedrag ontvangen, maar een bedrag van € 300.000 zou noodzakelijk zijn voor het einde van de maand juli 2021 en de resterende € 600.000 ten behoeve van de maand augustus 2021.

De interim financiering voor de maand juli 2021 wordt door HHC beschikbaar gesteld indien HHC de exclusiviteit krijgt in de onderhandeling alsmede indien aan de voorwaarden als gesteld onder “governance” wordt voldaan. Daarnaast geldt dat HHC controle wenst te hebben over de juiste besteding van de beschikbaar gestelde financiering. Afspraken ten aanzien van fiattering door HHC van de uit te geven gelden dienen te worden gemaakt.

HHC gaat er vanuit dat er in augustus 2021 al zoveel duidelijkheid is omtrent de afronding van de WHOA procedure en de overname van de aandelen van UVS, dat geen sprake meer zal zijn van interim-financiering en het hierboven genoemde bedrag van € 6.100.000 reeds als aandelenkapitaal in ADO zal zijn ingebracht. Indien dit onverhoopt niet zo mocht zijn, dan dient er in goed overleg met de HSD een oplossing te worden bedacht. Daar komen we dan altijd wel uit.

Goedkeuring KNVB begroting
Het afgeven van een bankgarantie op uiterlijk 10 augustus 2021 ter grootte van € 6.100.000, zoals becijferd in het RFP, stuit bij HHC niet op bezwaar. Naar de mening van HHC zal dit niet noodzakelijk zijn, gezien het feit dat het akkoord met UVS (zie hierna) gekoppeld is aan een Effectieve Datum, zodat op 15 juli 2021 zekerheid bestaat omtrent de levering van de aandelen.

Goedkeuring KNVB overdracht aandelen
De door de KNVB gevraagde informatie zal binnen (maximaal) zeven werkdagen kunnen worden aangeleverd. HHC is op dit moment nog geen juridische entiteit, maar er ligt reeds een notarieel concept tot oprichting van deze entiteit klaar. De juridische entiteit zal een volgestort aandelenkapitaal hebben (bij oprichting) ter grootte van € …XXXXXXX… en de volgende (middellijke) aandeelhouders hebben: Gezien deze verdeling is uitsluitend   een UBO.

HHC acht de kans dat de controle van de documenten door de KNVB geen problemen zal opleveren op 100%.

Aandelenoverdracht
De huidige stand van zaken binnen N.V. ADO Den Haag alsmede haar relatie met de huidige aandeelhouder en de onderlinge rechtszaken, noopt naar het oordeel van HHC tot een keuze tot verwerven van de aandelen door middel van een akkoord met UVS. Daarbij gaat het HHC er vanuit dat dit akkoord tenminste de navolgende elementen zal bevatten:

1) Verkoop door UVS van alle gewone aandelen in het aandelenkapitaal van N.V. ADO Den Haag;

2) Opheffen van alle lopende juridische procedures tussen partijen;

3) Verlenen van finale kwijting en décharge, over en weer;

4) Effectieve Datum: 15 juli 2021 HHC is van mening dat de aan UVS te betalen koopsom …XXXXXXXXX… HHC zal de HSD verzoeken de onderhandelingen met UVS te voeren met die opdracht. HHC limiteert haar koopsom nadrukkelijk tot € …XXXXXXX… Bovendien doet HHC haar bod slechts gestand tot aan de Effectieve Datum. Reden voor UVS om snel tot besluitvorming over te gaan. In overleg met HSD is HHC ook bereid om zelf de onderhandelingen met UVS te voeren.

Conclusie
Het vermelde onder Governance is voor HHC van cruciaal belang. Zonder de aldaar genoemde wijzigingen is HHC niet bereid de aandelen van NV ADO Den Haag te verwerven noch de gevraagde kapitaalinjectie in N.V. ADO Den Haag te doen. Daarnaast wenst HHC in de gelegenheid te worden gesteld om een Red-flag due diligence te doen. Ten aanzien van zowel het WHOA akkoord met de crediteuren alsmede alle overige uitdagingen die thans realiteit zijn bij N.V. ADO Den Haag geldt dat HHC pro actief betrokken wenst te worden bij dit proces en daarover regelmatig overleg pleegt met de HSD. De HSD kan rekenen op een professionele en pro actieve medewerking van HHC in alle opzichten.

Den Haag, 30 juni 2021

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina