Persbericht gisteravond gestuurd door UVS

Frans van Steenis is not telling the truth

After reading the interview by the Hague City Firm with the chairman of ADO’s Supervisory Board, Frans van Steenis, UVS is shocked by the fact that there is absolutely no truth in a lot of his answers. De originele Engelse tekst staat verderop in dit bericht, hieronder staat de “vrije vertaling” in het Nederlands.

Na het lezen van het interview van de Haagse City Firm met de voorzitter van de Raad van Commissarissen van ADO, Frans van Steenis, is UVS geschokt door het feit dat er absoluut geen waarheid in veel van zijn antwoorden zit.

Wat betreft het feit dat – zoals gezegd door van Steenis – “UVS er niet in geslaagd is een koper te vinden”, is dit natuurlijk totaal niet waar. UVS heeft overeenkomsten gehad met World Soccer Holdings, Cosinus, Martin Jol en nu – HHC-Lentze-Jol. In alle gevallen was het de Raad van Commissarissen en/of de ADO-directie die er alles aan heeft gedaan om de deal te frustreren. Bijvoorbeeld door ze valse informatie te geven, informatie te lekken en tal van andere destructieve acties.

Zonder deze sabotage van hun kant had ADO al maanden geleden een nieuwe eigenaar kunnen hebben, waardoor de aftrek van 3x drie punten werd vermeden. Gelukkig heeft UVS al lang geleden overeenstemming bereikt met HHC-Lentze-Jol, al is het voor ons duidelijk geweest dat de heer van Steenis en de ADO-directie hun uiterste best doen om ook deze deal te frustreren.

Zijn opmerking dat de Chinese leden van de Raad van Commissarissen “betrokken zijn geweest bij alle belangrijke beslissingen”, kon niet verder van de waarheid zijn. Felix Wu Xue Song en Andrew Chew Wei Xing werden verrast door de spoedvergadering van de toezichthouder in het weekend van 15 en 16 mei na het plotselinge vertrek van Mohammed Hamdi. Zij werden vervolgens geconfronteerd met het feit dat de voor hen totaal onbekende de heer Reijntjes door de Nederlandse leden van de Raad van Commissarissen werd voorgedragen om de nieuwe CEO te worden. Zij onthielden zich van stemming om deze benoeming te steunen.

Sindsdien is er geen reguliere vergadering van de Raad van Commissarissen geweest met – als gevolg daarvan – geen enkele invloed van Felix Wu Xue Song of Andrew Chew Wei Xing. UVS stelt zich dan ook op het standpunt dat de Raad van Commissarissen geen rechtsgeldig besluit heeft genomen. Een ander gevolg is dat de drie Nederlandse leden elk gezamenlijk en persoonlijk aansprakelijk zijn voor de kosten die de Raad van Commissarissen maakt en de schade die dit uvs heeft bekkend.

Bijna net zo beschamend is zijn opmerking over de betaling van de (Nederlandse) commissarissen. Natuurlijk was het niet de wens van UVS om de leden van de Raad van Commissarissen te betalen; ADO heeft ons sowieso meer dan genoeg gekost! Betaald worden was voor de heer van Steenis altijd heel belangrijk. Hij wilde zelfs veel meer ontvangen dan UVS uiteindelijk bereid was te betalen. Ook de andere SB-leden uit Nederland – de heren Swart en Schenkels – wilden betaald worden voor hun diensten. Maar in tegenstelling tot de Nederlandse leden van de Raad van Commissarissen hebben de twee Chinese leden Felix Wu Xue Song of Andrew Chew Wei Xing nooit enige betaling gevraagd. Ze werden ook niet betaald.

Vooral het feit dat – toen de financiële situatie van ADO op zijn slechtst was – de drie Nederlandse leden van de Raad van Commissarissen om voorrang bij betaling van hun facturen vroegen, heeft UVS geschokt en bedroefd.

 

Vervolg; Engelse (originele) tekst:

Regarding the fact that – as said by van Steenis – “UVS failed to find a buyer”, this is of course totally untrue. UVS has had agreements with World Soccer Holdings, Cosinus, Martin Jol and now – HHC-Lentze-Jol.
In every case it was the Supervisory Board and/or the ADO management who has done everything possible to frustrate the deal. For example by giving them false information, leaking information and lots of other destructive actions.

Without this sabotage from their side, ADO could have had a new owner months ago, therefore avoiding the deduction of 3x three points.

Thankfully UVS has reached an agreement with HHC-Lentze-Jol a long time ago, although it has been clear to us that Mr van Steenis and the ADO management are doing their utmost to frustrate this deal too.

His remark that the Chinese members of the Supervisory Board “have been involved in all important decisions”, could not be further from the truth. Felix Wu Xue Song and Andrew Chew Wei Xing were surprised by the emergency Supervisory meeting in the weekend of May 15th and 16th after the sudden departure of Mohammed Hamdi. They were then confronted by the fact that the for them totally unknown Mr Reijntjes was proposed by the Dutch members of the Supervisory Board to become the new CEO. They abstained to support this appointment.

Since then there has not been a regular meeting of the Supervisory Board with – as a consequence no influence at all from Felix Wu Xue Song or Andrew Chew Wei Xing.
UVS therefore takes the position that the Supervisory Board has not taken any legally valid decision. Another consequence is that the three Dutch members are each jointly and personally liable for the expenses incurred by the Supervisory Board and the damage that this has caused to UVS.

Almost as shameful is his remark about the payment of the (Dutch) Supervisory Board members.
Of course it was not the wish of UVS to pay the members of the Supervisory Board; ADO has cost us more than enough anyway!
Being paid was always extremely important for Mr van Steenis. He even wanted to receive much more than UVS were eventually was prepared to pay. Also the other SB-members from Holland – Mr Swart and Mr Schenkels – wanted to be paid for their services. But unlike the Dutch members of the Supervisory Board, the two Chinese members Felix Wu Xue Song or Andrew Chew Wei Xing have never asked any payment. Nor were they paid.
Especially the fact that – when ADO’s financial situation was at its worst – the three Dutch members of the Supervisory Board requested priority payment of their invoices has shocked and saddened UVS.

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina