HCF legde de hand op het verweerschrift van UVS inzake de goedkeuring van de licentie. Onderstaand de volledige tekst.

 

KNVB

Beroepscommissie Licentiezaken Postbus 515

3700 AM Zeist

Woudenbergseweg 56-58

3707 HX Zeist The Netherlands

e-mail: Mark.boetekees@knvb.nl

 

Geachte leden van de beroepscommissie licentiezaken van de KNVB,

United Vansen (UVS) is tot op heden de grootaandeelhouder van N.V. ADO Den Haag.

UVS heeft via de pers op 21 februari 2022 kennis genomen van het feit dat de licentiecommissie van de KNVB toestemming heeft gegeven voor de beoogde nieuwe aandeelhouder (Globalon Football Holdings) en overdracht van de licentie Betaald Voetbal door HFC ADO Den Haag aan N.V. ADO Den Haag.

Hierbij tekenen wij beroep aan tegen dit besluit. Een afschrift van de bestreden beslissing kunnen wij niet bijsluiten, aangezien wij deze niet hebben ontvangen. Wij menen dat de licentiecommissie op onjuiste gronden tot goedkeuring van de beoogde ovemame en overdracht van de licentie is overgegaan.

De licentiecommissie dient haar beslissing te baseren op het licentiereglement en (met name) op de Richtlijn Wijziging Zeggenschap (versie 1 juli 2020, in werking getreden op 1 juli 2021).

Op pagina 5 onder III letter f van deze Richtlijn dient de licentiecommissie nader onderzoek in te stellen indien er sprake is van ” ….verkregen  informatie  die  nadere vragen van materieel belang oproept.”

Op 18 februari 2022 hebben wij per email de licentiecommissie afschriften gezonden van de brief van onze advocaat aan de Rechtbank Den Haag en aan Mr Woudenberg in zijn hoedanigheid van advocaat van de directie van N.V. ADO Den Haag.

Uit deze correspondentie had het de licentiecommissie duidelijk moeten worden dat:

  1. de kennelijke overeenkomst tot overdracht van aandelen en betaald voetbal licentie tussen V. ADO Den Haag en Globalon niet bekend is bij UVS;
  2. de onder a) bedoelde overeenkomst is ondertekend door niet-bevoegde bestuurders van de V.
  3. de onder a) bedoelde overeenkomst op grond van de statuten van de N.V. de voorafgaande toestemming behoefde van de Raad van Commissarissen, welke toestemming niet is gegeven noch gevraagd door de (onbevoegde) directie;
  4. de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de N.V. eveneens onbevoegd is in verband met de kwaliteitseisen die de statuten van de V. aan deze voorzitter stelt.

Uit de bedoelde brieven van 17 februari 2022 had het de licentiecommissie van de KNVB duidelijk moeten zijn dat – na de aanstelling door de Raad van Commissarissen (RvC) van de heer Reijntjes als tijdelijk bestuurder  van ADO – UVS herhaaldelijk heeft aangedrongen op de bijeenroeping van een algemene vergadering van aandeelhouders om tot een volwaardig benoemd bestuur te komen. De RvC van ADO Den Haag was ook verplicht om die aandeelhoudersvergadering te organiseren. Zie Statuten artt. 30.1 en 37.3. Desondanks heeft de RvC van N.V. ADO Den Haag geen aandeelhoudersvergadering georganiseerd om tot een volwaardig benoemd bestuur te komen. Intussen is de tijdelijkheid van de aanstelling van de heer  Reijntjes ruimschoots verstreken, zodat UVS haar standpunt handhaaft dat ADO geen correct benoemd bestuurder heeft, en dus geen bevoegde bestuurders heeft.

Van een rechtsgeldige overeenkomst tussen ADO en Globalon kan aldus geen sprake kan zijn.

Op grond van art. 28.5(f) en (m) van de statuten van de N.V. had de directie van de voorafgaande toestemming van de RvC nodig om de – nogmaals voor de grootaandeelhouder geheim gehouden – overeenkomsten met Globalon te sluiten, en het homologatieverzoek bij de rechtbank in te dienen. Die goedkeuring is niet verleend noch niet gevraagd.

Door het ontbreken van deze vereiste goedkeuring, is er ook om deze reden geen geldige overeenkomst tussen de N.V. en Globalon tot stand gekomen.

De benoeming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen van N.V. ADO Den Haag (de heer F. van Steenis) is nietig, omdat hij niet voldoet aan het bepaalde in art.

32.4 van de Statuten jo. art. 2.1.8 NCGC (hij was in de periode kort voor zijn benoeming immers bezoldigd adviseur van de N.V.). De N.V. kan zich daarom ook niet beroepen op een eventuele instemming van de voorzitter van de RvC met de overeenkomst.

Op grond van al het vorenstaande had het op de weg van de licentiecommissie gelegen om op grond van de Richtlijn Wijziging Zeggenschap, tot de conclusie te komen dat de op 18 februari 2022 ontvangen informatie is te kwalificeren als informatie die nadere vragen van materieel belang oproept, als bedoeld en omschreven op pagina 5 onder III letter f van die Richtlijn en haar goedkeuring aan de beoogde ovemame van de aandelen en overdracht van de licentie Betaald Voetbal (al dan niet voorlopig) te onthouden en nader onderzoek in te stellen.
Ten aanzien van de overdracht van de licentie Betaald Voetbal heeft daarenboven te gelden dat de Vereniging HFC ADO Den Haag (houder van die licentie) voor de overdracht van de licentie geen toestemming heeft gevraagd – laat staan gekregen – van het daarvoor bevoegde hoogste orgaan binnen de vereniging, de ledenraad

CONCLUSIE

Wij verzoeken u de alhier bestreden beslissing van de licentiecommissie te vemietigen en het verzoek tot goedkeuring van de beoogde wijziging zeggenschap af te wijzen danwel de zaak terug te verwijzen naar de licentiecommissie met de instructie aan de licentiecommissie om nader onderzoek op grond van de Richtlijn Wijziging Zeggenschap in te stellen naar de rechtsgeldigheid van de overeenkomst tussen N.V. ADO Den Haag en Globalon Football Holdings en de rechtsgeldigheid van de overeenkomst tussen HFC ADO Den Haag en N.V. ADO Den Haag omtrent de overdracht van de licentie Betaald Voetbal aan deze laatste vennootschap.

 

Met verschuldigde hoogachting, Beijing, 24 februari

 

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina